Директор

Д-р Беким Максути
Dr. Bekim Maksuti

тел.: 02 2 433 384
Факс.: 02 2 433 325
e-mail: bekim.maksuti@dzs.gov.mk


Заменик Директор

Зулфикар Зејнулаи

тел.: 02 2 433 384
Факс. 02 2 433 325
e-mail: zulfikar.zejnulai@dzs.gov.mk

 

Сектор за заеднички работи

Раководител: Џеват Селами
тел.: 02 2 433 350
e-mail: dzs@dzs.gov.mk

Одделение Кабинет на директорот
Раководител:
тел.: 02 2 433 311
e-mail: dzs@dzs.gov.mk


Одделение за односи со јавноста
Раководител:
тел.: 02 2 433 311
тел: 02 2 433 384
факс.: 02 2 433 300
web site: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk press@dzs.gov.mk

Одделение за управување со човечки ресурси

Раководител: Кристина Долевкса
тел.: 02 2 433 350
e-mail: kristina.dolevska@dzs.gov.mk

Сектор за финансиски прашања

Раководител: Тони Велинов

тел.: 02 2 433 343
e-mail: toni.velinov@dzs.gov.mk

Сектор за превенција, планирање и развој
Одделение за аналитика и истражување

Раководител: Маја Тимовска
тел.: 02 2 433 316
e-mail: maja.timovska@dzs.gov.mk


Сектор за материјално техничко опремување и градежно техничко одржување на објекти
Одделение за техника и материјално – техничко опремување

Раководител: Агрон Бафтијари
тел.: 02 2 433 366
e-mail: agron.baftijari@dzs.gov.mk


Сектор за оператива и логистика
Раководител: Димче Митевски
тел.: 02 2 433 373
e-mail: dimce.mitevski@dzs.gov.mk


Сектор за Генерален инспекторат
Генерален инспектор: Љупчо Грнчиштанов
тел.: 02 2 433 312
e-mail: ljupco.grncistanov@dzs.gov.mk

Дирекција за заштита и спасување - Скопје и Подрачни одделенија за заштита и спасување

Раководители во Подрачните одделение ДЗС

Подрачно одд. Град: Лице за контакт раководител: Контакт тел:

1. Битола, Димче Јошески 04 7221 133
2. Велес, Билјана Симова 04 3232 508
3. Охрид, Васа Стевовска 04 6200 745
4. Куманово,  03 1495 269
5. Струмица, Марјан Даутов 03 4328 885
6. Тетово, Ариф Арифи 04 4335 412
7. Штип, Перикли Лазаров 03 2391 381
8. Берово, Тодорче Цикарски 03 3471 197
9. Валандово, 03 4280 038
10. Виница, Лазар Шорев 03 3363 102
11. Гевгелија, Александра Ичев 03 4211 523
12. Гостивар, Беким Исмаили 04 2217 559
13. Дебар, Адмир Горенца 04 6835 181
14. Делчево, Сузанка Велковска 03 3411 428
15. Демир Хисар, Александра Кузеска 04 7275 441
16. Кавадарци, Драги Котев 04 3415 226
17. Кичево, Дашмире Адеми 04 5228 731
18. Кочани, Благој Николов 03 3273 588
19. Кратово, Игор Смиљковски 03 1481 183
20. Крива Паланка Митко Ангеловски 03 1376 744
21. Крушево, / 04 8476 831
22. Македонски Брод / 04 5275 516
23. Неготино, Фанка Мингова Јанчева 04 3361 176
24. Прилеп, Стеван Петрески 04 8425 088
25. Пробиштип, Милан Харалампиев 03 2483 049
26. Радовиш, Коле Стефанов 03 2632 267
27. Ресен, Пецко Табаковски 04 7452 768
28. Свети Николе, Ацо Павловски 03 2440 489
29. Струга, Илија Милевски 04 6782 570
30. Град Скопје, Љупчо Прескакулов 02 2779 159
31. Гази Баба, Беса Бектеши Бајрами 02 3165 708
32. Карпош Слободан Стојчевски 02 3065 623
33. Кисела Вода Грозданка Наумовска 02 2779 159
34. Центар, Росица Божиновска 02 3121 380
35. Чаир. Светлана Спасовска 02 2614 711