Logo

  • Пријава за полагање на стручен испит за вршење сервисен преглед и контролно испитување на апаратите за гасење пожар - Преземи
  • Барање за добивање Овластување за одржување, сервисирање и испитување на противпожарните апарати - Преземи
  • Барање за добивање Овластување за одржување, сервисирање на стабилни исталации за откривање, јавување и гасенење на пожаи и откривање на експлозивни смеси - Преземи

Надоместоци

  • 1. Документи Барање за издавање на овластување за вршење на работи на одржување и сервисирање на стабилни инсталации за откривање, јавување и гаснење на пожари и откривање на експлозивни смеси - Преземи

  • 2. Надоместок за утврдување на висината на паричниот надоместок кој правните лица треба да го уплатат за покривање на направените трошоци од страна на Комисијата при спроведувањето на постапката за проверка на утврдените критериуми и трошоците направени за објавување на „Овластување за одржување и сервисирање на стабилни инсталации за откривање, јавување и гаснење на пожари и откривање на експлозивни смеси" во „Службен весник на Република Македонија" - Преземи

  • 3. Надоместок за утврдување на висината на паричниот надоместок кој правните лица треба да го уплатат за добивање на „Овластување за одржување, сервисирање и испитување на противпожарните апарати", за покривање на направените трошоци од страна на Комисијата при спроведувањето на постапката за проверка на утврдените критериуми и трошоците направени за објавување на овластувањето во „Службен весник на Република Македонија" - Преземи

  • 4. Надоместок за начинот на уплата на утврдениот паричен надоместок што кандидатите треба да го платат за полагање на стручниот испит на работниците кои ќе вршат сервисен преглед и контролно испитување на апаратите за гаснење на пожари. - Преземи

Издадени овластувања

  • Издадени Овластувања за одржување и сервисирање на стабилни инсталации за откривање, јавување и гаснење на пожари и откривање на експлозивни смеси и Овластувања за одржување, сервисирање и испитување на противпожарни апарати од страна на Дирекцијата за заштита и спасување.Преземи

Антикорупциска програма

  • АНТИКОРУПЦИСКА ПРОГРАМА НА ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Преземи

  • АНТИКОРУПЦИСКА ПРОГРАМА НА ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОД 2021 - 2022  ГОДИНА Преземи

 

 

Logo

За нас

Дирекцијата е формирана со законот за заштита и спасување Со работа започна 16.05 2005 година Дирекцијата е самостоен орган на државната управа Настаната е со спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана и инспекцијата за заштита од пожари од Министерството за внатрешни работи

Контакт информации

Адреса: ул. Васко Карангелески бр. 8
Тел.: 02 2 433 384
Факс.: 02 2 433 300
web site: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk
press@dzs.gov.mk

Останати контакт информации