Logo

10/10/2018

ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ


Дирекција за заштита и спасуваење на Република Македонија,врз основа на членовите 22,23,24,25,26, и 27 од  Законот за работни односи (,,Службен весник на РМ,, бр. 167/15-пречистен текст), а во врска со член 23 став 1 алинеја 2 од Законот за вработените во јавниот сектор(Службен весник на РМ бр.27/14, 199/14 и 27/2016), и Правилникот за систематизација на работните места на Дирекцијата за заштита и спасување бр.01-1902/2 од 28.06.2016 година, Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на  работните места во Дирекцијата за заштита и спасување бр.01-1902/5 од 14.10.2016 година,  бр.01-625/1 од 20.02.2018 година, бр.01-625/4 од 18.06.2018 година, 29.08.2018 година, 01-625/14 од 03.09.2018 година,01-625/18 од 04.10.2018 година  објавува:

О Г Л А С

ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА 12 (дванаесет ) ЛИЦА НА ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ ВО ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

Дирекција за заштита и спасување на Република Македонија објавува оглас за вработување на 12 (дванаесет) лица преку засновање на работен однос на определено време за работните места:

I     Посебни услови кои треба да ги исполни кандидатот

  1.Помлад соработник за управно правни работи во Одделение за правни работи во Сектор за заеднички работи - 1 извршител,

Кандидатот , покрај општите услови предвидени со закон, потребно е:

Посебни услови:

 • Образование: правни науки
 • Стручни квалификации (VIБ според Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредита според  ЕКТС или завршен VII 1 степен)
 • Работно искуство: со или без работно искуство во струката

Посебни работни компетенции

 • да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
 • да има активно познавање на комјутерски програми за канцаларико работење

      Паричен износ на основна нето-плата: 20.987,00 денар  за работното место под реден број 1   

   2. Помлад референт за заштита и спасување од пожари во подрачно одделение за заштита и спасување Прилеп – 1 извршител

Кандидатот , покрај општите услови предвидени со закон, потребно е:

Посебни услови:

 • Образование: вишо, средно економско, средно полициско или гимназија
 • Стручни квалификации: ниво на квалификација V A  или ниво на квалификации IV степен според Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование   
 • Работно искуство: со или без работно искуство во струката

Посебни работни компетенции

 • да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
 • да има активно познавање на комјутерски програми за канцаларико работење

Паричен износ на основна нето-плата: 13.166,00   денари за работното место под реден број 2

      3. Помлад соработник за извршување на планот за јавни набавки во Одделение за правни работи во Сектор за заеднички работи – 1 извршител

Кандидатот , покрај општите услови предвидени со закон, потребно е:

Посебни услови:

 • Образование: економски,правни или политчки науки
 • Стручни квалификации: ниво на квалификација  VI Б според Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 180  кредита според ЕКТС или завршен VII/1 степен
 • Работно искуство: со или без работно искуство

     Посебни работни компетенции:

 • да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
 • да има активно познавање на комјутерски програми за канцаларико работење

Паричен износ на основна нето-плата: 20.987,00   денари за работно место под реден број 3

        4. Помлад соработник за спроведување на обука и трнинг-вежби за заштита и спасување од поплави во Подрачно одделение за заштита и спасување Гази Баба           - 1 извршител

Кандидатот , покрај општите услови предвидени со закон, потребно е:

Посебни услови:

 • Образование: образование,правни науки или градежништво и водостопанство
 • Стручни квалификации: ниво на квалификација  VI Б според Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 180  кредита според ЕКТС или завршен VII/1 степен
 • Работно искуство: со или без работно искуство
 •  

 Посебни работни компетенции:

 • да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
 • да има активно познавање на комјутерски програми за канцаларико работење

Паричен износ на основна нето-плата: 20.987,00   денари за работното место под реден број 4

 

5. Помлад соработник за спроведување обука, тренинг и вежби од шумски пожари во подрачно одделение за заштита и спасување Кавадарци – 1 Извршител

Кандидатот  покрај општите услови предвидени со закон, потребно е:

Посебни услови:

 • Образование: Образование, одбрана или јавна управа и администрација
 • Стручни квалификации:  ниво на квалификација  VI Б според Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 180  кредита според ЕКТС или завршен VII/1 степен
 • Работно искуство: со или без работно искуство во струката

Посебни работни компетенции:

 • да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
 • да има активно познавање на комјутерски програми за канцаларико работење

Паричен износ на основна нето-плата: 20.987,00  денари за работното место под реден број 5

 

6. . Помлад референт-технички секретар во Одделение за техника и материјално-техничко опремување во Сектор за материјално-техничко опремуваење и градежно техничко одржување - 1 Извршител

Кандидатот  покрај општите услови предвидени со закон, потребно е:

Посебни услови:

 • Образование: вишо или средно образование
 • Стручни квалификации:  ниво на квалификација V A  или ниво на квалификации IV степен според Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование  
 • Работно искуство: со или без работно искуство во струката

Посебни работни компетенции:

 • да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
 • да има активно познавање на комјутерски програми за канцаларико работење

Паричен износ на основна нето-плата: 13.166,00   денари за работното место под реден број 6

 

7. Помлад соработник-технички секретар во Одделение за техника и материјално техничко-опремување во Сектор за материјално техничко опремување и градежно техничко одржување на објекти – 1 Извршител

Кандидатот  покрај општите услови предвидени со закон, потребно е:

Посебни услови:

 • Образование: образование или правни науки
 •  Стручни квалификации:  Стручни квалификации:  ниво на квалификација  VI Б според Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 180  кредита според ЕКТС или завршен VII/1 степен
 • Работно искуство: со или без работно искуство во струката

 

Посебни работни компетенции:

 • да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
 • да има активно познавање на комјутерски програми за канцаларико работење

Паричен износ на основна нето-плата: 20.987,00   денари за работното место под реден број 7

8. Помлад соработник за административна и стручна подршка на Главниот штаб за заштита и спасување во Одделение кабинет на директорот во Сектор за заеднички работи – 1 Извршител

Кандидатот  покрај општите услови предвидени со закон, потребно е:

Посебни услови:

 • Образование: јавна управа и администрација или социјална работа и социјална политика
 •  Стручни квалификации:  ниво на квалификација  VI Б според Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 180  кредита според ЕКТС или завршен VII/1 степен
 • Работно искуство: со или без работно искуство во струката

 

Посебни работни компетенции:

 • да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
 • да има активно познавање на комјутерски програми за канцаларико работење

Паричен износ на основна нето-плата: 20.987,00   денари за работното место под реден број 8

9. Помлад соработник за пратење проекти и донации во Одделение за меѓународна соработка во Сектор за заеднички работи – 1 Извршител

Кандидатот  покрај општите услови предвидени со закон, потребно е:

Посебни услови:

 • Образование: правни науки,политички науки или металургија
 •  Стручни квалификации:  Стручни квалификации:  ниво на квалификација  VI Б според Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 180  кредита според ЕКТС или завршен VII/1 степен
 • Работно искуство: со или без работно искуство во струката

 

Посебни работни компетенции:

 • да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
 • да има активно познавање на комјутерски програми за канцаларико работење

Паричен износ на основна нето-плата: 20.987,00  денари за работното место под реден број 9

10 .   Советник за планирање, организирање и спроведување на мерките за заштита и спасување во Подрачно одделение за заштита и спасување Дебар– 1 Извршител

Кандидатот  покрај општите услови предвидени со закон, потребно е:

Посебни услови:

 •  Образование: политички науки ,образование или правни науки
 •  Стручни квалификации:  ниво на квалификација  VI A според Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 240  кредита според ЕКТС или завршен VII/1 степен
 •  Работно искуство: најмалку 3 години работно искуство во струката

Посебни работни компетенции:

 • да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
 • да има активно познавање на комјутерски програми за канцаларико работење

Паричен износ на основна нето-плата: 25.023,00  денари за работното место под реден број 10

11.       Помлад соработник  архивар – библиотекар, во Одделение за правни работи, Сектор за заеднички работи  - 1 извршител,

Кандидатот , покрај општите услови предвидени со закон, потребно е:

Посебни услови:

 •  Образование : библиотекарство и документација
 •  Стручни квалификации :  ниво на квалификации VI Б спред Македонска рамка на квалификации и најмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII 1 степен
 •  Работно искуство: со или без работно искуство

Посебни работни компетенции:

 • да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
 • да има активно познавање на комјутерски програми за канцаларико работење

Паричен износ на основна нето-плата: 20.987,00    денари за работното место под реден број 11

   12.Раководител на ПОДЗС  Кичево во Сектор за оператива и логистика – 1 извршител

Кандидатот , покрај општите услови предвидени со закон, потребно е:

Посебни услови:

 • Образование: завршено одбрана, безбедност или правни науки  
 • Стручни квалификации: ниво на квалификација VI A според Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредита според ЕКТС или завршен VII/1 степен да има ниво на квалификации, 
 • Работно искуство: најмалку 4 години работно искуство во струката од кои најмалку 1 година работено во јавен сектор, односно 6 години работно искуство во струката од кои најмалку 2 години на раководно место во приватен сектор

Посебни работни компетенции

 • да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
 • да има активно познавање на комјутерски програми за канцаларико работење
 • потврда за положен испит за административно управување

Паричен износ на основна нето-плата: 28.433,00 денар за работното место под реден број 12

 

II. Општи услови кои треба да ги исполни кандидатот:

 • да е државјанин на Република Македонија
 • активно да го користи македонскиот јазик
 • да е полнолетен
 • да има општа здраствена способност
 • со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење професија, дејност или должност.

Доказите за исполнување на условите треба да бидат во оргинална форма или копија заверена кај нотар:

1.Доказ за државјанство на Република Македонија/ оргинал или копија уверение за државјанство

2.Доказ за општа здраствена способност/лекарско уверение оргинал

3.Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена казна за вршење професија, дејност или должност/потврда

4.Уверение/диплома за звршен степен на образование/копија со нотарска заверка верно на оргинал

5.Доказ за познавање на јазик

6.Доказ за работно искуство

7.Доказ за познавање на комјутерски програми/потврда-сертификат-оргинал или коија

8.Биографија

III. Распоред на работно време: Работни часови во неделата-максимум 40 работни часови,работно време со почеток меѓу 07,30-08,30 часот и крај на работно време меѓу 15,30-16,30 часот.

       Работни денови: од понеделник до петок.

           Потребната документација треба да се достави во затворен коверт на следната адреса: Дирекција за заштита и спасување на Р.М. на улица,, Васко Карангелески,, бр . 8 - Скопје касарна Гоце Делчев –Аеродром - Скопје(со назнака ,,за оглас за вработување,,)

Поради итноста на постапката, пријавите се доставуваат исклучиво преку архивата на Дирекција за заштита и спасување или со препорачана пратка по пошта.

Пријавите што нема да бидат поднесени на наведениот начин и утврдениот рок и пријавите што нема да ги содржат потребните документи ќе се сметаат за ненавремени и некомплетни и нема да се разгледуваат.

Рокот за доставување на потребната документација е осум (8) дена од денот на објавувањето на огласот во дневниот печат (не сметајки го денот на самото објавување)

Изборот на кандидатите  ќе се изврши во рок од 45/90/120 дена по истекот на рокот за пријавување во согласност со член 23 став 2 од Законот за работни односи.

Со избраните кандидати ќе се склучи договор за вработување на определено време.

 

                                                                        ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

                                                                                           Д И Р Е К Т О Р

                                                                                     АДНАН ЏАФЕРОСКИ

Logo

За нас

Дирекцијата е формирана со законот за заштита и спасување Со работа започна 16.05 2005 година Дирекцијата е самостоен орган на државната управа Настаната е со спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана и инспекцијата за заштита од пожари од Министерството за внатрешни работи

Контакт информации

Адреса: ул. Васко Карангелески бр. 8
Тел.: 02 2 433 384
Факс.: 02 2 433 300
web site: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk
press@dzs.gov.mk

Останати контакт информации