Logo

Билатерална соработка


Основната цел и предмет на меѓународните договори во делот на заштитата и спасувањето е формирање на правна рамка за воспоставување на соработка во делот на превенцијата, подготвеноста, давањето и приемот на помош и отстранување на последиците предизвикани од големи катастрофи. Дополнително со билатералните договори се дава можност за размена на знаења и искуства, учество во заеднички проекти, организација на курсеви, семинари и вежби и поттикнување на развој на материјално-технички средства и опрема.

Потпишаните билатерални договори подлежат на процес на ратификација после што стануваат дел од правниот систем на Република Македонија.

До сега Република Македонија има потпишано билатерални договори со следниве држави:

  • 1. Босна и Херцеговина- потпишан на 20.03 2008 година во Скопје
  • 2.Црна Гора - потпишан на 12.12.2008 година во Подгорица
  • 3.Унгарија - потпишан на 10.09.2009 година во Скопје
  • 4.Словенија - потпишан на 14.10.2010 година во Загреб
  • 5.Хрватска - потпишан на 14.10.2010 година во Загреб

Во тек се преговорите со Бугарија, Србија и Италија за утврдување на конечна верзија на текстот на договорот и нивно потпишување.

На 16.09.2010 година во Скопје потпишан е Меморандум за разбирање за соработка во делот на цивилната заштита со Данската агенција за управување со вонредни ситуации. Со овој Меморандум се отпочнува неколку годишен проект кој треба да резултира во зајакнување на капацитетите на Дирекцијата за заштита и спасување пред се во делот на изведување на обуката на силите за заштита и спасување но и зајакнување на капцитетите за планирање и одговор при природни непогоди и други несреќи

Билатерална соработка се реализира и со други држави со кои Република Македонија нема потпишано билатерален договор преку различни програми и проекти.

Logo

За нас

Дирекцијата е формирана со законот за заштита и спасување Со работа започна 16.05 2005 година Дирекцијата е самостоен орган на државната управа Настаната е со спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана и инспекцијата за заштита од пожари од Министерството за внатрешни работи

Контакт информации

Адреса: ул. Васко Карангелески бр. 8
Тел.: 02 2 433 384
Факс.: 02 2 433 300
web site: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk
press@dzs.gov.mk

Останати контакт информации