ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

 

ЗАКОНИ:

 

СТРАТЕШКИ ДОКУМЕНТИ:

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

 

УРЕДБИ:

 

ПРАВИЛНИЦИ:

УПАТСТВА:

ИНТЕРНИ АКТИ ДОНЕСЕНИ ОД ДИРЕКТОРОТ НА ДЗС

 • 1. Стандардно оперативна процедура за спроведување на мерката заштита и спасување од техничко-технолошки несреќи. Број 01-2959/1 од 22 Јули 2010 година
 • 2. Стандардно оперативна процедура за спроведување на мерката Права медицинска по¬мош. Број 01-2964/1 од 22 Јули 2010 година
 • 3. Стандардно оперативна процедура за спроведување на мерката Евакуација на населението. Број 01-2962/1 од 22 Јули 2010 година
 • 4. Стандардно оперативна процедура за спроведување на мерката згрижување на загрозенотот и настраданото население. Број 01-2958/1 од 22 Јули 2010 година
 • 5. Стандардно оперативна процедура за спроведување на мерката Асанација на теренот. Број 01-2963/1 од 22 Јули 2010 година
 • 6. Стандардно оперативна процедура за спроведување на мерката заштита и спасување од сообраќајни несреќи. Број 01-2966/1 од 22 Јули 2010 година
 • 7. Стандардно оперативна процедура за спроведување на мерката радиолошка, хемиска и биолошка заштита. Број 01-2960/1 од 22 Јули 2010 година
 • 8. Стандардно оперативна процедура за спроведување на мерката заштита и спасување на растенијата и производите од растително потекло. Број 01-2961/1 од 22 Јули 2010 година
 • 9. Стандардно оперативна процедура за спроведување на мерката заштита и спасување на животните и производите од животинско потекло. Број 01-2965/1 од 22 Јули 2010 година
 • 10. Стандардно оперативна процедура за спроведување на мерката заштита и спасување од пожари , експлозии и опасни материи. Број 01-2969/1 од 22 Јули 2010 година
 • 11. Стандардно оперативна процедура за спроведување на мерката заштита и спасување од пожари , експлозии и опасни материи .Број 01-2969/2 од 09 Ноември 2010 година
 • 12. Стандардно оперативна процедура за спроведување на мерката заштита и спасување од поплави. Број 01-2968/1 од 22 јули 2010 година
 • 13. Стандардно оперативна процедура за спроведување на мерката заштита и спасување од урнатини. Број 01-2967/1 од 22 Јули 2010 година
 • 14. Стандардно оперативна процедура за спроведување за заштита од неексплодирани убојни средства и други експлозивни средства. Број 10-1760/1 од 07 Мај 2010 година
 • 15. Упатство за пружење на прва медицинаска помош. Прирачник за обука. Број 10-3148/1 од 12. Август 2010 година
 • 16. Деветнаесет наставни планови и програми за обучување за заштита и спасување. Број 10-1476/1 од 14 јуни 2006 година. Истите се доставени до Подрачните одделенија за заштита и спасување на територија на Република Македонија
 • 17. Упатство за задолжително известување за појавни, настани и случаи од областа заштита и спасување’’ 02-2005/1 од 14 .07. 2009 година
 • 18. Стандардни оперативни процедури за начинот на избор на фирмите со кои Дирекцијата за заштита и спасување склучува договори.
 • 19. Стандардни оперативни процедури при организација на акциите за заштита и спасување со ангажирање на механизација.