Logo

22/07/2019

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 98/2019


Врз основа на член 35 од Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18) и Уредбата за спроведување на постапката за вработување на административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/18), а во врска со член 20-г од Закон за вработени во јавен сектор („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 27/16 и 35/18) и Правилникот за задолжителните елементи на јавниот оглас за пополнување на работно место во јавниот сектор преку вработување и пријавата за вработување, како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот на лица кои дале лажни податоци при вработување во јавен сектор („Службен весник на Република Македонија” бр. 34/15), Агенцијата за администрација објавува

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 98/2019

за вработување на 8 државни службеници од група I, подгрупа I во Дирекција за заштита и спасување за следните работни места

1. УПР0101В03000 Соработник за развој на човечки ресурси, Одделение за управување со човечки ресурси (1) извршител(и)

Општи услови

 • -   да е државјанин на Република Македонија,
 • -   активно да го користи македонскиот јазик,
 • -   да е полнолетен,
 • -   да има општа здравствена способност за работното место,
 • -   со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

Посебни услови

 • - ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Правни науки
 • - најмалку 1 (една) година работно искуство во струката

   Општи работни компетенции

 • - решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг
 • - учење и развој
 • - комуникација
 • - остварување резултати
 • - работење со други/тимска работа
 • - стратешка свест
 • - ориентираност кон странките/засегнати страни и
 • - финансиско управување

   Посебни работни компетенции

 • - активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
 • - активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски)

Дополнителни услови

 • - доказ за положен правосуден испит

Распоред на работно време

 • -   Работни денови понеделник-петок
 • -   Работни часови неделно 40
 • -   Работно време од 07:30 до 15:30
 • -   Опис за работното време cо почеток на работното време помеѓу 07:30 и 08:30 часот и завршеток на истото помеѓу 15:30 и 16:30 часот

Паричен нето износ на плата: 22.500,00 Денари

НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2019 год. се : Македонец(ка) 1.


2. УПР0101В04000 Помлад соработник за внатрешно информирање, Одделение за односи со јавноста, Сектор за заеднички работи (1) извршител(и)

Општи услови

 • -   да е државјанин на Република Македонија,
 • -   активно да го користи македонскиот јазик,
 • -   да е полнолетен,
 • -   да има општа здравствена способност за работното место,
 • -   со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

Посебни услови

 • - ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Образование, Наука за јазикот (лингвистика)
 • - со или без работно искуство во струката

   Општи работни компетенции

 • - решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг
 • - учење и развој
 • - комуникација
 • - остварување резултати
 • - работење со други/тимска работа
 • - стратешка свест
 • - ориентираност кон странките/засегнати страни и
 • - финансиско управување

   Посебни работни компетенции

 • - активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
 • - активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски)

Распоред на работно време

 • -   Работни денови понеделник-петок
 • -   Работни часови неделно 40
 • -   Работно време од 07:30 до 15:30
 • -   Опис за работното време cо почеток на работното време помеѓу 07:30 и 08:30 часот и завршеток на истото помеѓу 15:30 и 16:30 часот

Паричен нето износ на плата: 20.987,00 Денари

НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2019 год. се : Македонец(ка) 1.


3. УПР0101В04000 Помлад соработник за преведување од и на албански јазик, Одделение - кабинет на директорот, Сектор за заеднички работи (1) извршител(и)

Општи услови

 • -   да е државјанин на Република Македонија,
 • -   активно да го користи македонскиот јазик,
 • -   да е полнолетен,
 • -   да има општа здравствена способност за работното место,
 • -   со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

Посебни услови

 • - ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Наука за јазикот (лингвистика)
 • - со или без работно искуство во струката

   Општи работни компетенции

 • - решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг
 • - учење и развој
 • - комуникација
 • - остварување резултати
 • - работење со други/тимска работа
 • - стратешка свест
 • - ориентираност кон странките/засегнати страни и
 • - финансиско управување

   Посебни работни компетенции

 • - активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
 • - активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски)

Распоред на работно време

 • -   Работни денови понеделник-петок
 • -   Работни часови неделно 40
 • -   Работно време од 07:30 до 15:30
 • -   Опис за работното време cо почеток на работното време помеѓу 07:30 и 08:30 часот и завршеток на истото помеѓу 15:30 и 16:30 часот

Паричен нето износ на плата: 20.987,00 Денари

НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2019 год. се : Албанец(ка) 1.


4. УПР0101В04000 Помлад соработник за протокол и односи со јавноста, електронска, печатена и ВЕБ продукција, Одделение - кабинет на директорот, Сектор за заеднички работи (1) извршител(и)

Општи услови

 • -   да е државјанин на Република Македонија,
 • -   активно да го користи македонскиот јазик,
 • -   да е полнолетен,
 • -   да има општа здравствена способност за работното место,
 • -   со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

Посебни услови

 • - ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Социјална работа и социјална политика, Политички науки
 • - со или без работно искуство во струката

   Општи работни компетенции

 • - решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг
 • - учење и развој
 • - комуникација
 • - остварување резултати
 • - работење со други/тимска работа
 • - стратешка свест
 • - ориентираност кон странките/засегнати страни и
 • - финансиско управување

   Посебни работни компетенции

 • - активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
 • - активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски)

Распоред на работно време

 • -   Работни денови понеделник-петок
 • -   Работни часови неделно 40
 • -   Работно време од 07:30 до 15:30
 • -   Опис за работното време cо почеток на работното време помеѓу 07:30 и 08:30 часот и завршеток на истото помеѓу 15:30 и 16:30 часот

Паричен нето износ на плата: 20.987,00 Денари

НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2019 год. се : Македонец(ка) 1.


5. УПР0101В04000 Помлад соработник за логистичка поддршка при спроведување на теоретската настава, Одделение за обука, Сектор за превенција, планирање и развој (1) извршител(и)

Општи услови

 • -   да е државјанин на Република Македонија,
 • -   активно да го користи македонскиот јазик,
 • -   да е полнолетен,
 • -   да има општа здравствена способност за работното место,
 • -   со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

Посебни услови

 • - ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Одбрана, Безбедност
 • - со или без работно искуство во струката

   Општи работни компетенции

 • - решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг
 • - учење и развој
 • - комуникација
 • - остварување резултати
 • - работење со други/тимска работа
 • - стратешка свест
 • - ориентираност кон странките/засегнати страни и
 • - финансиско управување

   Посебни работни компетенции

 • - активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
 • - активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски)

Распоред на работно време

 • -   Работни денови понеделник-петок
 • -   Работни часови неделно 40
 • -   Работно време од 07:30 до 15:30
 • -   Опис за работното време cо почеток на работното време помеѓу 07:30 и 08:30 часот и завршеток на истото помеѓу 15:30 и 16:30 часот

Паричен нето износ на плата: 20.987,00 Денари

НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2019 год. се : Македонец(ка) 1.


6. УПР0101В02000 Виш соработник за евиденција на недвижности, Одделение за недвижности и градежно техничко одржување на објекти, Сектор за материјално - техничко опремување и одржување (1) извршител(и)

Општи услови

 • -   да е државјанин на Република Македонија,
 • -   активно да го користи македонскиот јазик,
 • -   да е полнолетен,
 • -   да има општа здравствена способност за работното место,
 • -   со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

Посебни услови

 • - ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Правни науки, Архитектура, Урбанизам и планирање
 • - најмалку 2 (две) години работно искуство во струката

   Општи работни компетенции

 • - решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг
 • - учење и развој
 • - комуникација
 • - остварување резултати
 • - работење со други/тимска работа
 • - стратешка свест
 • - ориентираност кон странките/засегнати страни и
 • - финансиско управување

   Посебни работни компетенции

 • - активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
 • - активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски)

Распоред на работно време

 • -   Работни денови понеделник-петок
 • -   Работни часови неделно 40
 • -   Работно време од 07:30 до 15:30
 • -   Опис за работното време cо почеток на работното време помеѓу 07:30 и 08:30 часот и завршеток на истото помеѓу 15:30 и 16:30 часот

Паричен нето износ на плата: 23.278,00 Денари

НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2019 год. се : Македонец(ка) 1.


7. УПР0101Б04000 Раководител на одделение за планирање, организирање и спроведување на операции и логистичко обезбедување, Сектор за оператива и логистика (1) извршител(и)

Општи услови

 • -   да е државјанин на Република Македонија,
 • -   активно да го користи македонскиот јазик,
 • -   да е полнолетен,
 • -   да има општа здравствена способност за работното место,
 • -   со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

Посебни услови

 • - ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Организациони науки и управување (менаџмент), Воено - технички науки
 • - најмалку 4 (четири) години работно искуство во струката од кои најмалку 1 (една) година на работно место во јавен сектор, односно најмалку 6 (шест) години работно искуство во струката од кои најмалку 2 (две) години на раководно работно место во приватен сектор

   Општи работни компетенции

 • - решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг
 • - учење и развој
 • - комуникација
 • - остварување резултати
 • - работење со други/тимска работа
 • - стратешка свест
 • - ориентираност кон странките/засегнати страни
 • - раководење и
 • - финансиско управување

   Посебни работни компетенции

 • - активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
 • - потврда за положен испит за административно управување
 • - активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски)

Распоред на работно време

 • -   Работни денови понеделник-петок
 • -   Работни часови неделно 40
 • -   Работно време од 07:30 до 15:30
 • -   Опис за работното време cо почеток на работното време помеѓу 07:30 и 08:30 часот и завршеток на истото помеѓу 15:30 и 16:30 часот

Паричен нето износ на плата: 28.303,00 Денари

НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2019 год. се : Македонец(ка) 1.


8. УПР0101Б04000 Раководител на подрачно одделение за заштита и спасување - Тетово, Сектор за оператива и логистика (1) извршител(и)

Општи услови

 • -   да е државјанин на Република Македонија,
 • -   активно да го користи македонскиот јазик,
 • -   да е полнолетен,
 • -   да има општа здравствена способност за работното место,
 • -   со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

Посебни услови

 • - ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Економски науки, Правни науки или Образование
 • - најмалку 4 (четири) години работно искуство во струката од кои најмалку 1 (една) година на работно место во јавен сектор, односно најмалку 6 (шест) години работно искуство во струката од кои најмалку 2 (две) години на раководно работно место во приватен сектор

   Општи работни компетенции

 • - решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг
 • - учење и развој
 • - комуникација
 • - остварување резултати
 • - работење со други/тимска работа
 • - стратешка свест
 • - ориентираност кон странките/засегнати страни
 • - раководење и
 • - финансиско управување

   Посебни работни компетенции

 • - активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
 • - потврда за положен испит за административно управување
 • - активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски)

Распоред на работно време

 • -   Работни денови понеделник-петок
 • -   Работни часови неделно 40
 • -   Работно време од 07:30 до 15:30
 • -   Опис за работното време cо почеток на работното време помеѓу 07:30 и 08:30 часот и завршеток на истото помеѓу 15:30 и 16:30 часот

Паричен нето износ на плата: 28.303,00 Денари

НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2019 год. се : Албанец(ка) 1.


Условите наведени во огласот, кандидатите треба да ги исполнуваат во моментот на пријавувањето во електронска форма преку корисничкиот профил креиран на интернет страницата на Агенцијата за администрација.

Рокот за пријавување изнесува 15 дена, сметано од денот на објавувањето на огласот. По истекот на рокот за пријавување, огласот ќе биде отстранет од интернет страницата на Агенцијата.

Кандидатите се должни пријавата да ја пополнат во целост, прецизно и со точни податоци. Пријавените кандидати на јавниот оглас, ќе бидат известени за времето и местото на одржување на секоја следна фаза од постапката за селекција на административен службеник, на интернет страницата на Агeнцијата за администрација.

Фаза 1 - административна селекција се спроведува во рок од 15 дена од завршувањето на објавениот оглас.

Фаза 2 – испит за административен службеник се спроведува во рок кој не може да биде пократок од 10, а подолг од 30 дена од завршувањето на фаза 1 и истата се снима и емитува во живо на интернет страницата на Агенција за администрација.

Фаза 3 – проверка на веродостојност на докази и интервју се спроведува во рок од 10 дена од завршување на фаза 2.

 

Logo

За нас

Дирекцијата е формирана со законот за заштита и спасување Со работа започна 16.05 2005 година Дирекцијата е самостоен орган на државната управа Настаната е со спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана и инспекцијата за заштита од пожари од Министерството за внатрешни работи

Контакт информации

Адреса: ул. Васко Карангелески бр. 8
Тел.: 02 2 433 384
Факс.: 02 2 433 300
web site: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk
press@dzs.gov.mk

Останати контакт информации