Cover image
ЈАВЕН ОГЛАС 2024

ЈАВЕН ОГЛАС 2024 за ангажирање на проектетен тим (надворешни експерти и персонал) за имплементаци...

26/01/2024

Cover image
Ј А В Е Н О Г Л А С

Во согласност со општите цели и приоритети на тековниот повик, ROSES ќе има за цел да развие кохерен...

21/12/2023

Cover image
ЈАВЕН ОГЛАС FOOLDSHIEL

Јавен оглас за ангажирање на надворешен персонал - експерт за имплементација на проектот „FOOL...

08/05/2023

Cover image
ЈАВЕН ОГЛАС "VOLUNTEER"

Јавен оглас за ангажирање на надворешен персонал - екперт за имплементација на проектот "V...

08/05/2023

Cover image
Ј А В Е Н О Г Л А С - ВОЛЕНТЕР

Ј А В Е Н О Г Л А С За ангажирање на надворешен персонал експерти за имплементација на проектот &bd...

02/05/2023

Cover image
Ј А В Е Н О Г Л А С - „ FLOODSHIELD “

Ј А В Е Н О Г Л А С За ангажирање на надворешен персонал-експерти за имплементација на проектот &bd...

02/05/2023

Cover image
Интегрирана рамка за управување со природни опасности заснована на ВОЛОНТЕРИ и цивилна заштита кон зајакнување на прекуграничната подготвеност, превенција, одговор и подобрување на отпорноста

3.Наслов: Интегрирана рамка за управување со природни опасности заснована на ВОЛОНТЕРИ и цивилна заш...

02/05/2023

Cover image
Развивање и имплементирање на паметни и одржливи интегрирани Систем за управување со шумски пожари во прекуграничната област (DISSIWMS)

2.Наслов на проектот: Развивање и имплементирање на паметни и одржливи интегрирани Систем за управув...

02/05/2023

Cover image
Заедничко управување и менаџирање со ризикот од поплави во прекуграничната област Аксиос / Вардар

4. Наслов на проектот: Заедничко управување и менаџирање со ризикот од поплави во прекуграничната об...

02/05/2023

Cover image
Проект ИПА проект за превенција од поплави и управување со ризици од пожари

Проект ИПА проект за превенција од поплави и управување со ризици од пожари Проект акроним:...

02/05/2023

Cover image
Проект за комплексно управување со земјотреси во ранливите области на  Јужен Кавказ, преку ефективно планирање, одговор и заеднички операции

Проект за комплексно управување со земјотреси во ранливите области на  Јужен Кавказ, преку е...

02/05/2023

Cover image
Проект за Свесност за прекугранични ризици на Балканот, со цел креирање зони во преркуграничните области за подигање на свеста за ризикот кај засегнатите страни, во рурални области, заедници на лица со посебни потреби и сл

Проект за Свесност за прекугранични ризици на Балканот, со цел креирање зони во преркуграничните...

02/05/2023

Cover image
“National Risk Assessment in North Macedonia” - Национална проценка на ризик во Северна Македонија (NRA MK)

Проект  од Европска комисија – преку механизмот на цивилната  заштита на Европска...

02/05/2023

Cover image
Ј А В Е Н О Г Л А С

За ангажирање на надворешен персонал (експерти) за имплементација на проектни активности во рамките...

28/03/2023