Weekly News

Документи

  • Документи Барање за издавање на овластување за вршење на работи на одржување и сервисирање на стабилни инсталации за откривање, јавување и гаснење на пожари и откривање на експлозивни смеси - преземи
  • Барање за издавање на овластување за вршење на работи на одржување, сервисирање и испитување на противпожарни апарати - преземи

  • Пријава за полагање на стручен испит за вршење сервисен преглед и контролно испитување на апаратите за гасење на пожари - преземи

  • Образец - ПРИЈАВА за полагање на стручен испит за Раководител на акција за гасење пожар и спасување на луѓе и имот. Преземи
  • Донесени се следнива решенија за надоместоци и тоа:

  • 1. Надоместок за начинот на уплата на паричниот надоместок за добивање на „Овластување за одржување и сервисирање на стабилни инсталации за откривање, јавување и гаснење на пожари и откривање на експлозивни смеси" - преземи

  • 2. Надоместок за утврдување на висината на паричниот надоместок кој правните лица треба да го уплатат за покривање на направените трошоци од страна на Комисијата при спроведувањето на постапката за проверка на утврдените критериуми и трошоците направени за објавување на „Овластување за одржување и сервисирање на стабилни инсталации за откривање, јавување и гаснење на пожари и откривање на експлозивни смеси" во „Службен весник на Република Македонија" - преземи

  • 3. Надоместок за утврдување на висината на паричниот надоместок кој правните лица треба да го уплатат за добивање на „Овластување за одржување, сервисирање и испитување на противпожарните апарати", за покривање на направените трошоци од страна на Комисијата при спроведувањето на постапката за проверка на утврдените критериуми и трошоците направени за објавување на овластувањето во „Службен весник на Република Македонија" - преземи

  • 4. Надоместок за начинот на уплата на утврдениот паричен надоместок што кандидатите треба да го платат за полагање на стручниот испит на работниците кои ќе вршат сервисен преглед и контролно испитување на апаратите за гаснење на пожари. - преземи

Издадени Овластувања

  • Издадени Овластувања за одржување и сервисирање на стабилни инсталации за откривање, јавување и гаснење на пожари и откривање на експлозивни смеси и Овластувања за одржување, сервисирање и испитување на противпожарни апарати од страна на Дирекцијата за заштита и спасување.Превземи

Logo

За нас

Дирекцијата е формирана со законот за заштита и спасување
Со работа започна 16.05 2005 година
Дирекцијата е самостоен орган на државната управа
Настаната е со спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана и инспекцијата за заштита од пожари од Министерството за внатрешни работи.

Контакт информации

Адреса: ул. Васко Карангелески бр. 8
Тел.: 02 2 433 384
Факс.: 02 2 433 300
web site: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk
press@dzs.gov.mk

Останати контакт информации